Bungalows similar to houses abutting a Toronto ravine